$(document).ready(function(){ $("#bottom2 h3").css("cursor","pointer"); $("#bottom2 h3").click(function(){ window.open( 'http://ibbg.ir/papers', '_blank' // <- This is what makes it open in a new window. ); }); $("#bottom h3").css("cursor","pointer"); $("#bottom h3").click(function(){ window.open( 'http://ibbg.ir/2015-05-12-09-18-46', '_blank' // <- This is what makes it open in a new window. ); }); $("#cst-tab3-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/categories'; }); $("#cst-tab4-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/fax'; }); $("#cst-tab5-click").click(function(){ window.location.href='http://ibbg.ir/sms'; }); }); //document.getElementById("bottom2").childNodes[0].childNodes[0].on-click="window.location.href='http://ibbg.ir/papers';";

بیست متری جنت آباد

 

 بیست متری گلسات  جنت آباد قسمت اول

 

 

بیست متری گلستان غربی واقع در جنت آباد  یک خیابان با مغازه هایی که با نام ارزان فروشی فعالیت میکنند.این خیابان که دو بلوار جنت آباد و شاهین شمالی را بهم وصل کرده است مدتی است که به یکی از پر رونق ترین بازارهای غرب تهران و یا حتی کل تهران تبدیل شده است.وقتی که در این خیابان قدم بزنید با مغازه ای جالبی روبرو میشوید که شاید با تصور شما از مغازه کاملا متفاوت باشد.

این مغازه ها که هنوز تعدادی از آنها  را می توان دید قسمتی از یک خانه مسکونی بوده که اکنون مشغول فروش اجنس ارزان قیمت هستند وارد یک پارکینگ یکی از این خانه ها میشویم !پر از جنس و کالای آشپزخانه شما هرچه را که بخرید فقط 2 هزارتومان باید برای آن پرداخت کنید., نکته جالب در مورد فروشگاه ها اینست که چند نفر با چند شغل مختلف در این فوشگاه ها مشغول به کار هستند.

در این خیابان فروشگاه هایی از این دست زیاد دیده میشوند که شما به راحتی میتوانید تمتم وسایل و مایحتاج یک خانه را از آهنه تهیه کنید.